63rd Canadian Chemical Engineering Conference


s
00000278 Sabri, F.
00000281 Sabri, F.
00000344 Sadeghi Yamchi, H.
00000095 Sain, M.
00000431 Saini, R.
00000151 Sakaguchi, H.
00000357 Salam, P.A.
00000103 Saldaņa, M.D.A.
00000002 Salsbury, T.
00000210 Salvas, J.
00000325 Salvas, J.
00000170 Sammynaiken, R.
00000248 Sammynaiken, R.
00000420 Samson, R.
00000123 Sanaei, S.
00000264 Sanchez-Sanchez, K.
00000308 Sani, A.
00000125 Santavy, G.
00000381 Sarabi-Mianeji, S.
00000134 Sarshar, Z.
00000302 Sarshar, Z.
00000297 Sarwar Jahan, M.
00000086 Sato, S.
00000155 Sato, T.
00000156 Sato, T.
00000342 Satyro, M.A.
00000116 Sauvageau, D.
00000322 Sauvageau, D.
00000424 Savadogo, O.
00000180 Savelyeva, X.
00000304 Saville, B.A
00000285 Saville, B.A.
00000418 Saville, B.A.
00000183 Schier, J.E.S.
00000343 Schoeggl, F.F.
00000172 Scott, A.
00000239 Scott, D.B.
00000241 Scott, D.B.
00000211 Scott, J.
00000381 Scott, J.L.
00000222 Scott, R.
00000098 Seames, W.
00000453 Seddighi, K.
00000043 Seepersad, D.
00000463 Semmler, J.
00000456 Semon, N.
00000380 Serpe, M.J.
00000021 Servio, P.
00000154 Servio, P.
00000197 Servio, P.
00000310 Servio, P.
00000152 Shabani, A.
00000109 Shadbahr, J.
00000050 Shafeen, A.
00000343 Shafiee Neistanak, M.
00000449 Shahamat, M.
00000452 Shahid, U.
00000059 Shahkarami, S.
00000327 Shang, X.
00000140 Shanmugam, K.
00000060 Sharatt, P.
00000117 Sharbahr, J.
00000195 Sharifi, H.
00000081 Sharma, R.V.
00000090 Sharma, R.V.
00000329 Sheardown, H.
00000115 Sheldon, D.
00000413 Shen, J.
00000069 Shen, X.
00000198 Shen, X.L.
00000272 Shen, Y.M.
00000198 Shen, Y.S.
00000385 Sheppard, D.
00000376 Shewchuk, S.R.
00000246 Shi, S.
00000148 Shimosaka, A.
00000151 Shimosaka, A.
00000087 Shin, S.H.
00000148 Shirakawa, Y.
00000151 Shirakawa, Y.
00000065 Shirani, B.
00000273 Shirani, B.
00000214 Siewe, C.
00000020 Silbermann, R.
00000210 Simard, J.-S.
00000325 Simard, J.-S.
00000026 Singh, K.S.
00000240 Singh, K.S.
00000325 Sirois, J.
00000367 Sixta, H.
00000367 Sklavounos, E.
00000369 Skvorova, M.
00000369 Smith, W.R.
00000384 Smithson, C.
00000173 Soares, J.B.P.
00000091 Sohrabi, M.
00000055 Sokhansanj, S.
00000059 Soltan, J.
00000090 Somidi, A.
00000147 Song, J.
00000102 Song, S.
00000321 Song, Y.
00000405 Song, Y.
00000101 Song, Z.
00000105 Song, Z.
00000136 Spatari, S.
00000287 Spatari, S.
00000299 Spatari, S.
00000228 Spateri, S.
00000312 Spreutels, L.
00000157 Springer, A.
00000321 Sridhar, P.
00000088 Srirangan, K.
00000461 Srisukvatananan, P.
00000099 Stavik, J.
00000058 Stephens, S.
00000204 Steward, F.R.
00000470 Steward, F.R.
00000119 Stuart, P.
00000120 Stuart, P.
00000128 Stuart, P.
00000133 Stuart, P.
00000134 Stuart, P.
00000233 Stuart, P.
00000420 Stuart, P.
00000232 Stuart, P. R.
00000123 Stuart, P.R.
00000302 Stuart, P.R.
00000305 Stuart, P.R.
00000366 Stuart, P.R.
00000176 Subramanian, R.
00000331 Subramanian, R.
00000071 Sugita, T.
00000156 Sumikawa, M.
00000149 Sun, G.G.
00000296 Sun, Y.
00000415 Sun, Y.
00000405 Surampall, R.Y.
00000319 Surampalli, R.Y.
00000321 Surampalli, R.Y.
00000443 Surampalli, R.Y.
00000167 Suzuki, H.
00000168 Suzuki, H.
00000082 Suzuki, Y.


Top of Conference Schedule

Bold text denotes the presenting author.   If present, * denotes the corresponding author and $ denotes the principal investigator.

These pages were created by Tartarus 2.7.16 (© O`Zone Software) on Tuesday, October 22, 2013.